ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศ : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 13

ด้วย ก.พ. ได้มีมติให้ขยายผลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถนะที่สำคัญให้แก่ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งนักบริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสิทธิภาพต่อไป
 
ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความใน
 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
 
 
เอกสารแนบท้าย

1. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2560
2. เอกสารการรับรองคุณสมบัติฯ
3. แบบฟอร์มกรอบการสั่งสมประสบการณ์
4. แบบสรุปเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ
5. ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกฯ

 

 

 
เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ