ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หมายเลขติดต่อ สำหรับผูัสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ของ สำนักงาน ก.พ. ประสบปัญหาน้ำท่วมที่ไม่สามารถเดินทางไปสอบได้

ด่วนที่สุด
สำนักงาน ก.พ. ขอให้ผู้สมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
ในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดทางภาคใต้ที่ไม่สามารถเดินทางไปสอบได้
รีบติดต่อไปยัง หมายเลขโทรศัพท์
02 547 1329,
02 547 1355,
02 547 1950,
02 547 1908
และ 02 547 1000 ต่อหมายเลข 6927 และ 8713

ภายในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 18.00 น. โดยด่วน

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ