ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

เอกสารประกอบการบรรยายกำหนดการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

เอกสารประกอบการบรรยาย ดังนี้

1. แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้ัมีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

2. กรอบการสั่งสมประสบการณ์

3. Training Roadmap

4. ขั้นตอนการกรอกและพิมพ์ใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต

 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon hipps_8-2-2017.pdf5.79 MB
PDF icon eaf.pdf1.72 MB
PDF icon training_roadmap.pdf959.22 KB
PDF icon internet.pdf139.13 KB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ