ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Roadmap 2017)

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ได้แนบหนังสือเชิญ (99 ส่วนราชการ) และ เอกสารรายละเอียดกรอบการฝึกอบรมและพัฒนาฯ มาพร้อมกันนี้

 

โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่สนใจได้ที่

 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ