ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานผลการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon hipps_12_group_project.pdf5.8 MB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ