ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2559

                   ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 13 บัญญัติให้ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจังโดยรวมถึงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและข้าราชการพลเรือน และจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
                  ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตามผลการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. โดยความร่วมมือกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การประเมินผลสถานภาพทางจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน รวมถึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน รวมทั้งการตรวจสอบและยืนยันผลโดยภาคประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาจริยธรรมให้แก่องค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และตรงตามความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญให้ส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมได้รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ ความก้าวหน้าของการดำเนินการและผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ