ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 

!!! UPDATE ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 !!! แก้ไข File สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560

!!! UPDATE ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 !!! สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560

ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุม จากเดิม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า ถ.โยธี พระราม 6 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนราชการสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม Link ด้านล่างนี้

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ