ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม

1. การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

    ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563   - ระเบียบวาระการประชุม -     - รายงานการประชุม - 

    ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 - ระเบียบวาระการประชุม -     - รายงานการประชุม -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ภายใน 180 วัน

การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ที่มุ่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนมากขึ้น

*** Update : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม : การชี้แจงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด----------->> เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คลิ๊กเพื่อรับชม -------->> วิดีทัศน์อธิบายการจัดทำประมวลจริยธรรม

คลิ๋กเพื่อดาวน์โหลด -------->> ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) กำกับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามบัญชีให้เรียบร้อยและทันเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ

สำนักงาน ก.พ. มีคำสั่งสำนักงาน ก.พ. ที่ 124/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอการจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงกลไกการกำกับดูแล และสภาพบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่ ก.พ. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลร่วมกันเสนอ และเสนอให้คณะกรรมการกฤษฏีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 มีมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... เป็นกฎหมายต่อไป

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 เมษายน 2562 ประกาศให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

_________________________________________________________________________________________________________

วิดิทัศน์การมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมาของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมสำรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 76 วรรคสาม และ มาตรา 258 ข. (4) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม

งานวิจัย/บทความ 
Ethics in Public Sector

OECD
1. ETHICS CODES AND CODES OF CONDUCT AS TOOLS FOR PROMOTING AN ETHICAL AND PROFESSIONAL PUBLIC SERVICE:Comparative Successes and Lessons By Stuart C. Gilman, Ph.D. 
2.Ethics Training for Public Officials
3.Developing the "Ethical Competence" of Public Officials
4.Trust in Government : Ethics measures in OECD Countries

ENGLAND
1. Standard in Public Life : 1st Report of the committee on standard in public life.
2. Standard in Public Life : 2nd Report
3. Standard in Public Life : 3rd Report
4. Standards Matter : A review of best practice in promoting good behaviour in public life.   
5. Striking the Balance : Upholding the Seven Principles of Public Life in Regulation.
6. Ethics in Practice : Promoting Ethical Conduct in Public Life.

CHINA
1.Rule of Morality vs. Rule of Law : Establishing a set of values to compare the civil service ethos in China and the Netherlands

JAPAN
1. Outline of the National Public Service Ethics Law (Law No.129 of 1999)
2. The National Public Service Ethics Board
3.SYSTEM OF ETHICS OF PUBLIC SERVANTS IN JAPAN :Yuji Takada

SINGAPORE
1. Upholding Intregrity in the Public Service.Civil Service College.

THAILAND
1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน : ว่าด้วยเรื่องประมวลจริยธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ใหม่  

กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรรมการ

ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ประมวลจริยธรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ประมวลจริยธรรมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ เลขาธิการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  

ประมวลจริยธรรมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที

ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมของกองทุนยุติธรรม

ประมวลจริยธรรมของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 

---------------------------------------

มาตรฐานทางจริยธรรม (ใหม่)

มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑

---------------------------------------

มาตรฐานทางจริยธรรม /ประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับฝ่ายบริหาร (เก่า)


    1. ข้าราชการพลเรือน :
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    2. ข้าราชการตำรวจ    : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๑)
                                           : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) 
    3. ข้าราชการทหาร      : ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
    4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :
    5. ข้าราชการมหาวิทยาลัย : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    6. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
    7. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการจริยธรรม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  Click

ตามที่ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖ กำหนดให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของส่วนราชการ และข้อ ๙ กำหนดให้การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นั้น

ระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์   Click

เป็นระบบซึ่งพัฒนาและออกแบบสำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ จำนวน 218 ส่วนราชการ (142 กรม 76 จังหวัด) โดยวัตถุประสงค์หลักในการนำระบบเข้ามาเพื่อดำเนินงาน ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมออนไลน์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมซึ่งใช้เอกสารในการดำเนินการแต่งตั้ง เป็นการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทุกส่วนราชการ เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแต่งตั้งได้พร้อมกันทั้งหมด 218 ส่วนราชการ จึงได้มีการพัฒนาระบบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และปรับสู่ความเป็นดิจิทัล

คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับ คณะกรรมการจริยธรรมตามข้อ ๖ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection) และผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower)

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำประโยชน์ในองค์กรและสังคมโดยรวม ด้วยการเฝ้าระวัง เป่านกหวีด เพื่อหยุดยั้งหรือป้องกันการกระทำผิดต่าง ๆ และได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) ขึ้น เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคของระบบร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการร้องเรียน ความพึงพอใจ และเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและมาตรการเฝ้าระวัง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันจะเป็นมาตรการและกลไกตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า ให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน

                                 ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ตามเอกสาร ผลการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower Protection) และ ผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) นี้

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

 

                           ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนได้จัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่๗ กันยายน ๒๕๖๔
                           ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ก.พ. ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการภายใต้มาตรการการดำเนินการที่เหมาะสม ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๓ (๔) และข้อ ๑๒ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กำหนดมาตรการการดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

                       โดยที่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) มีหน้าที่และอำนาจสำคัญประการหนึ่ง คือ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนตรวจสอบรายงานประจำปีของหน่วยงานภาครัฐ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยหน่วยงานของรัฐต้องเสนอรายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กร ตามมาตรา ๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐเสนอต่อ ก.ม.จ.

                       ก.ม.จ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบ

ดาวน์โหลดประกาศราชกิจจานุเบกษา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สื่อเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

โทรศัพท์
02-547-1707
02-547-1712
02-547-1713

******************************************************************************************************
******************************************************************************************************

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560581.52 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน269.08 KB
PDF icon มาตรฐานทางจริยธรรมของต่างประเทศ231.74 KB
PDF icon หลักสมรรถนะตามวินัยข้าราชการพลเรือน64.65 KB
PDF icon รายงานคณะกรรมาธิการฯ9.05 MB
PDF icon ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ82.88 KB
PDF icon หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับฝ่ายบริหาร3.34 MB
PDF icon พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562168.24 KB
PDF icon มาตรฐานทางจริยธรรมของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธ51.33 KB
PDF icon คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 256275.09 KB
PDF icon ตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ 50 กับ 60195.96 KB
PDF icon ข้อเสนอแนะ OECD ในการสร้างความซื่อตรงในภาครัฐ1.64 MB
PDF icon ระเบียบ ก.ม.จ. หลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมฯ104.27 KB
PDF icon คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับ คณะกรรมการจริยธรรมตามข้อ ๖ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข139.43 KB
PDF icon ระเบียบ ก.ม.จ. ว่าด้วย การรายงานผลการดำเนิน75.91 KB

Share this post

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ซึ่งขณะนี้ มีองค์กรและหน่วยงานที่ได้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมแล้วเสร็จ และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

ประมวลจริยธรรม

วันประกาศ

 

 

กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรรมการ

๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ

๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ เลขาธิการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๔

 ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔
ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

๗ เมษายน ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

๗ เมษายน ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมของกองทุนยุติธรรม

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

๙ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม :
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2565

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนกำรรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของ องค์การมหาชน

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบกองทุนประกันวินาศภัยว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๖๕

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประมวลจริยธรรมกองทุนการออมแห่งชาติ

๕  มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบกองทุนประกันชีวิตว่าด้วยประมวลจริยธรรมของกองทุนประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนกำรรักษำจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสำนักงาน กสทช

๗ เมษายน ๒๕๖๖

ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเรื่อง ประมวลจริยธรรมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2566 

 ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ประมวลจริยธรรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนกำรรักษาจริยธรรม กลไกและกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรมองค์การสงเคราะห์ทหำรผ่านศึก ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
ประมวลจริยธรรมกองทุนสงเคราะห์ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

 

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ