ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม

1. การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

    ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563   - ระเบียบวาระการประชุม -     - รายงานการประชุม - 

    ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 - ระเบียบวาระการประชุม -     - รายงานการประชุม -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลและหน่วยงานของรัฐจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ภายใน 180 วัน

การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ที่มุ่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนมากขึ้น

*** Update : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม : การชี้แจงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด----------->> เอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คลิ๊กเพื่อรับชม -------->> วิดีทัศน์อธิบายการจัดทำประมวลจริยธรรม

คลิ๋กเพื่อดาวน์โหลด -------->> ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงาและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) กำกับดูแลให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามบัญชีให้เรียบร้อยและทันเวลาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่าง ๆ

สำนักงาน ก.พ. มีคำสั่งสำนักงาน ก.พ. ที่ 124/2560 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ เพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอการจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงกลไกการกำกับดูแล และสภาพบังคับใช้มาตรฐานทางจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติหลักการของร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่ ก.พ. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคลร่วมกันเสนอ และเสนอให้คณะกรรมการกฤษฏีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เป็นพิเศษ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 มีมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... เป็นกฎหมายต่อไป

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 16 เมษายน 2562 ประกาศให้มีกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

_________________________________________________________________________________________________________

วิดิทัศน์การมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ประธานกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมาของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมสำรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 76 วรรคสาม และ มาตรา 258 ข. (4) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม

งานวิจัย/บทความ 
Ethics in Public Sector

OECD
1. ETHICS CODES AND CODES OF CONDUCT AS TOOLS FOR PROMOTING AN ETHICAL AND PROFESSIONAL PUBLIC SERVICE:Comparative Successes and Lessons By Stuart C. Gilman, Ph.D. 
2.Ethics Training for Public Officials
3.Developing the "Ethical Competence" of Public Officials
4.Trust in Government : Ethics measures in OECD Countries

ENGLAND
1. Standard in Public Life : 1st Report of the committee on standard in public life.
2. Standard in Public Life : 2nd Report
3. Standard in Public Life : 3rd Report
4. Standards Matter : A review of best practice in promoting good behaviour in public life.   
5. Striking the Balance : Upholding the Seven Principles of Public Life in Regulation.
6. Ethics in Practice : Promoting Ethical Conduct in Public Life.

CHINA
1.Rule of Morality vs. Rule of Law : Establishing a set of values to compare the civil service ethos in China and the Netherlands

JAPAN
1. Outline of the National Public Service Ethics Law (Law No.129 of 1999)
2. The National Public Service Ethics Board
3.SYSTEM OF ETHICS OF PUBLIC SERVANTS IN JAPAN :Yuji Takada

SINGAPORE
1. Upholding Intregrity in the Public Service.Civil Service College.

THAILAND
1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน : ว่าด้วยเรื่องประมวลจริยธรรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ใหม่  

กฎ ก.ก. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับกรรมการ

ประมวลจริยธรรมสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ประมวลจริยธรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ประมวลจริยธรรมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ข้อบังคับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประมวลจริยธรรมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ เลขาธิการ และผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลจริยธรรมผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

 

 

---------------------------------------

มาตรฐานทางจริยธรรม /ประมวลจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในกำกับฝ่ายบริหาร (เก่า)


    1. ข้าราชการพลเรือน :
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    2. ข้าราชการตำรวจ    : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๑)
                                           : กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) 
    3. ข้าราชการทหาร      : ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑
    4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :
    5. ข้าราชการมหาวิทยาลัย : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    6. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร : ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
    7. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สื่อเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

โทรศัพท์
02-547-1707
02-547-1712
02-547-1713

******************************************************************************************************
******************************************************************************************************

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ