ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ครั้งที่ 1

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ก.พ. 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญโดยมีนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะทำงานฯ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.  ร่วมกับผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆ ร่วมพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข. (4) ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดในการยกร่างมาตรฐานทางจริยธรรมและแผนการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยผู้แทนองค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคล จะนำกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินงานที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมครั้งนี้ ไปจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเสนอฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานให้ความเห็นชอบต่อไป

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ