ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมไปยังสำนักงาน ก.พ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hipps_team@ocsc.go.th หรือทางโทรสาร 0 2547 1736 ภายในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon orientation_hipps_13.pdf3.09 MB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ