ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส (1)

ข้าราชการในฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ข้าราชการแห่งรัฐ (Fonction publique d’Etat) ได้แก่ ข้าราชการทั่วไป ครู พยาบาล และ รวมถึง ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา อัยการ
2. ข้าราชการสาธารณสุข (Fonction publique hospitalière) ได้แก่ บุคลากรในสถานพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (Fonction publique territoriale) ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยบุคลากร 3 ประเภท คือ
   - ประเภท A คือ ผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
   - ประเภท B คือ ผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   - ประเภท C คือ ผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวนข้าราชการในประเทศฝรั่งเศส จากข้อมูลทางสถิติของของหน่วยงาน Département des études, des statistiques et des systèmes d’informations ระบุว่า ในปี ค.ศ. 2015 ประเทศฝรั่งเศสมีข้าราชการรวมทั้งสิ้น 5,450,619 คน โดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้

   - ข้าราชการแห่งรัฐ (Fonction publique d’Etat) จำนวน 2,398,031 คน
   - ข้าราชการสาธารณสุข (Fonction publique hospitalière) จำนวน 1,163,278 คน
   - ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (Fonction publique territoriale) จำนวน 1,889,310 คน

การสรรหาและเลือกสรรข้าราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในประเทศฝรั่งเศส โดยทั่วไปแต่ละกระทรวงจะเป็นผู้ดำเนินการสรรหาข้าราชการของตนเอง โดยวิธีการสอบคัดเลือก ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ซึ่งจะประกาศรับสมัครในราชกิจจานุเบกษา (Journal officiel) และมีปฏิทินรวม ดูได้จากเว็บไซต์ของ กระทรวง Fonction publique : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours โดยใน เว็บไซต์ จะระบุตำแหน่ง สังกัด ประเภทข้าราชการ วิธีการคัดเลือก และวุฒิการศึกษา ที่ต้องการรับสมัครไว้อย่างชัดเจน สำหรับงานระดับล่าง (บุคลากรประเภท C) มีกระบวนการคัดเลือกที่ไม่ต้องผ่านการสอบก็ได้

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมช่วงทดลองงาน โดยยังไม่มีสถานภาพเป็นข้าราชการเต็มตัว เป็นเพียงข้าราชการทดลองงาน เป็นระยะเวลา 18 เดือน ในบางกลุ่มงาน (corps) การทดลองงานจะกระทำในรูปของการเข้ารับอบรมในโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการเฉพาะด้าน เช่น กลุ่มงานสรรพากร เข้ารับการอบรมที่สถาบันภาษีอากร หรือ กลุ่มงานข้าราชการชั้นสูง ที่สถาบัน ENA เป็นต้น สำหรับ การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จะกล่าวถึงในตอนต่อไป

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ