ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส (2)

การสรรหาและเลือกสรรกลุ่มข้าราชการแห่งรัฐ (Fonction publique d’Etat) โดยในที่นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะรายละเอียดการสรรหาและเลือกสรร กลุ่มข้าราชการแห่งรัฐ ประเภท A ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี การสมัครเข้ารับราชการในประเทศฝรั่งเศส จะใช้วิธีการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ  นอกจากนี้ ยังมีการสอบเลื่อนขั้นหรือเพื่อเปลี่ยนสายงาน (corps) สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการแล้ว รวมทั้งการรับสมัครคนที่มีประสบการณ์การทำงานเข้ามาในระบบราชการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. การสอบแข่งขัน  การสอบแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1.1 การสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป  ผู้สมัครจะต้องได้รับปริญญาบัตรแห่งชาติ**  (Diplôme National)  แต่กรณีผู้สมัครที่ไม่มีปริญญาบัตรแห่งชาติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครหัวข้อคุณสมบัติผู้สมัครสอบ  ผู้สมัครก็สามารถทำเรื่องขอเทียบวุฒิได้  โดยกระทรวงที่เปิดรับสมัครจะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณวุฒิของผู้สมัครเป็นคราวๆไป เช่น การสอบตำแหน่ง ก. โดยกระทรวง A จัดสอบ ก็จะมีการออกระเบียบคุณสมบัติผู้สมัคร  พร้อมทั้งประกาศรายชื่อคณะกรรมการเทียบวุฒิพร้อมกันไป  ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นขอพิจารณาเทียบวุฒิได้ในกรณีต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาที่ออกในฝรั่งเศส หรือ ประเทศในสมาคมเศรษฐกิจยุโรป
- ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาศึกษาเท่ากับหลักสูตรปริญญาแห่งชาติ
- มีประสบการณ์การทำงาน

1.2 การสอบแข่งขันภายใน  เป็นการสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนกลุ่มสายงาน (corps) ใหม่ เช่น นาย ก. รับราชการเป็นครูสอนหนังสือ  ต้องการไปอยู่ในกลุ่มงานแนะแนว (Conseiller) ซึ่งไม่ใช่กลุ่มงานครู  นาย ก.
ก็สามารถสอบแข่งขันภายในได้ ถ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศสอบ  การสอบประเภทนี้เปิดโอกาสให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ บุคลากรขององค์กรสากลจัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล (เช่น องค์กรไปรษณีย์สากล  สหประชาชาติ)  และ บุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม ประเทศในสมาคมเศรษฐกิจยุโรป ที่มีภารกิจเหมือนหน่วยงานของรัฐในฝรั่งเศส  ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีอายุงาน และปริญญาบัตร หรือ วุฒิการอบรม ตามที่ตำแหน่งกำหนด

1.3 การสอบแข่งขันโดยใช้ประสบการณ์การทำงาน  เป็นการเปิดรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ซึ่งทำงานอยู่ในภาคส่วนอื่นๆ เช่น เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือ เป็นประธาน หรือ อาสาสมัคร ของสมาคม เพื่อเข้ารับราชการ

** ปริญญาบัตรแห่งชาติ (Diplôme national) หมายถึงปริญญาบัตรที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศ  ทั้งนี้ การศึกษาบางหลักสูตรในสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย (Diplôme universitaire) เท่านั้น

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ