ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ส่งมอบผลงานให้กับนายกรัฐมนตรี

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ส่งมอบผลงานให้กับนายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภา 1 โดยสำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายประสานงานได้ทำหน้าที่ในการเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง อธิบดีและที่เทียบเท่าทุกท่าน เข้าร่วมการส่งมอบผลงานในครั้งนี้

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ