ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ก.พ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ก.พ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนา ประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำชุดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ การขับเคลื่อนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ ที่จะนำชุดทักษะไปปรับใช้เป็นกรอบการพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความพร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 หรือการเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา เป็นตัวแทนข้าราชการ 5 กลุ่มหลัก รวม 136 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการสัมมนาดังกล่าว รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าคณะผู้วิจัย ได้นำเสนอชุดทักษะที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐควรต้องมีเพื่อการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จำนวน ๗ กลุ่มทักษะ ได้แก่ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการควบคุม กำกับ และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร กลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและบริหารกลยุทธ์ กลุ่มทักษะด้าน ผู้นำดิจิทัล และกลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล พร้อมทั้งได้กล่าวว่าการพัฒนาทั้ง ๗ กลุ่มทักษะดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการทำงานและการให้บริการให้แก่องค์กร อีกทั้งจะนำไปสู่การสร้างองค์กรอัจฉริยะที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบดิจิทัลและการพัฒนาบริการ ที่เป็นเลิศให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ