ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล

เริ่มต้นแล้ว... การพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อม ในการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงาน ก.พ. โดยความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ที่เรียกว่า ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy ให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยในการพัฒนาครั้งนี้ ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาจากเดิมที่เน้นการฝึกอบรม มามุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาจากการปฏิบัติจริง โดยได้นำการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (The International Computer Driving License : ICDL) มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้รับทราบศักยภาพที่แท้จริง รวมทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่
ในปัจจุบัน มาใช้ในการปฏิบัติงาน และผลการทดสอบดังกล่าว จะเป็นข้อมูลประกอบสำหรับข้าราชการ
ในการวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและบริบท
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ต่อไป
เมื่อวันที่ 7, 9 และ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
การทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ที่จะจัดให้มีขึ้นตลอดเดือนกันยายนและตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา และ ห้อง 3110 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. มีข้าราชการที่สนใจเข้ารับ
การอบรม รวม 3 วัน ถึง 1,545 ราย
ในการนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติต้อนรับ
ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจ มุมมองในการเตรียมตัว และความจำเป็นในการเตรียม
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ข้าราชการ 4.0 เพื่อข้าราชการทุกคนพร้อมรับปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น ด้วย
อนึ่ง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในเดือนตุลาคม 2560 จะมีการจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล เช่นนี้ อีก 3 วัน คือ ในวันที่ 4 , 7 และ 9 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน ก.พ.  ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สนใจ สามารถติดต่อขอเข้ารับการอบรม
ดังกล่าวได้ ที่สำนักงาน ก.พ. หรือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ