ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบราชการในสาธารณรัฐฝรั่งเศส (3)

โดยหลักการทั่วไป การสอบแข่งขันทั้ง 3 ประเภทนั้น จะประกอบด้วย การสอบข้อเขียนและ/หรือ การสอบปากเปล่า  หรือ คณะกรรมการสามารถคัดเลือกจากการพิจารณาปริญญาบัตรและผลงานของผู้สมัคร  ซึ่งอาจมีการสอบข้อเขียน/ปากเปล่า เพิ่มเติมได้  ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับแต่ละกระทรวงเป็นผู้กำหนด   ซึ่งลักษณะการสอบนี้ จะต้องกำหนดโดยออกเป็นระเบียบกระทรวงฯ อย่างชัดเจน

คุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการโดยทั่วไป

1.1 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติฝรั่งเศสหรือ ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป รวมถึง สมาพันธรัฐสวิส  ยกเว้นในบางตำแหน่ง สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ถือสัญชาติฝรั่งเศสเท่านั้น ได้แก่ งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความมั่นคงของประเทศ ได้แก่ งานสายกระทรวงยุติธรรม มหาดไทย งบประมาณ กลาโหม ต่างประเทศ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณีไปตามตำแหน่งงาน 

  • ตำแหน่งงานที่เปิดให้แก่ชาวต่างชาติ ได้แก่ อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา แพทย์

เงื่อนไขเรื่องสัญชาติไม่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรสัญญาจ้าง (Agent contractuel)  ซึ่งมีคุณสมบัติครบสามารถเข้ารับการคัดเลือกได้ หากมีบัตรพำนักที่อนุญาตให้ทำงานได้ในฝรั่งเศส

1.2 ผู้สมัครเข้ารับราชการต้องมีคุณสมบัติของพลเมืองที่ดี ดังนี้
- เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกถอดถอนสิทธิพลเมือง
- เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ออกเสียงและสมัครเข้ารับเลือกตั้ง) ในฝรั่งเศส หรือ ประเทศมาตุภูมิ
- เป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษตามกฎหมาย ซึ่งขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 

1.3 การเกณฑ์ทหาร  ผู้สมัครที่ถือสัญชาติฝรั่งเศสต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการเกณฑ์ทหาร มาแล้ว  และได้เข้ารับการฝึกอบรมการป้องกันประเทศมาแล้ว  สำหรับผู้สมัครที่ถือสัญชาติอื่นในประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารตามกฎของประเทศนั้นๆ มาแล้ว

1.4 ต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้

1.5 ในกรณีที่เป็นอาชีพที่มีการควบคุม (อาทิเช่น เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ แพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ) จำเป็นต้องได้รับวุฒิบัตร/ใบประกอบวิชาชีพ ที่อาชีพดังกล่าวกำหนด

1.6 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นๆ ได้แก่ คุณวุฒิการศึกษา  อายุงาน สมรรถภาพทางกายเฉพาะทาง (เช่น สมรรถภาพทางสายตา) เป็นต้น
ในกรณี ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครมีการจำกัดอายุ  จะสามารถยกเว้นเงื่อนไขเรื่องอายุนี้ ให้แก่ คนพิการ บิดา/มารดาที่มีบุตร 3 คนขึ้นไป นักกีฬาดีเด่น เป็นต้น หรือ เลื่อนข้อจำกัดอายุออกไป ให้แก่ ผู้ที่มีบุตรพิการ หรือ มีคนพิการในอุปการะ  ผู้ที่เคยพิการ เป็นต้น

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ