ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุม ก.พ. ครั้งที่ 10/2560

การประชุม ก.พ. ครั้งที่ 10/2560

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Piccolo โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนชุดใหม่ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
2. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
3. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
4. คุณพรทิพย์ จาละ
5. นายสมภพ อมาตยกุล
6. นายสีมา สีมานันท์
7. นายอำพน กิตติอำพน

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ