ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.1 รุ่นที่ 85 และ 86 และหลักสูตร นบส.2 รุ่นที่ 9

           สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นบส.1 รุ่นที่ 85 และ 86 และหลักสูตร นบส.2 รุ่นที่ 9 เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

           หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งมีภาวะผู้นำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างสมดุลโดยกำหนดจุดเน้นการพัฒนาสมรรถนะในด้านการตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานสานสัมพันธ์ การปรับตัวและความยืดหยุ่น จิตมุ่งบริการ และการบริหารทรัพยากรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสำคัญ ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการฝึกอบรม คือ การได้รับความเชื่อมั่น การยอมรับและความศรัทธาจากผู้รับบริการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน และจากทุกภาคส่วน

            ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด นับถึงปัจจุบัน สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม  (นบส.1)  จำนวน 84 รุ่น มีผู้บริหารที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 5,567 คน และทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระทั่วประเทศเป็นส่วนใหญ่ หลักสูตร นบส. 1 ในปีนี้เป็นรุ่นที่ 85 และรุ่นที่ 86 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 259 คน

             หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) เป็นการพัฒนานักบริหารระดับสูง ซึ่งดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศด้านการบริหาร เปิดโอกาสให้นักบริหารผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเสนอหัวข้อการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง (Self Design) เน้นการเรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการบริหารและการเผชิญปัญหาในสภาพการทำงานจริง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและมีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 8 รุ่น จำนวน 299 คน หลักสูตร นบส. 2 ในปีนี้เป็นรุ่นที่ 9 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 34 คน
              ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนบส.1 และ นบส.2 โดยกล่าวว่า หลักสูตร นบส. เป็นแค่เพียงหลักสูตรหนึ่งที่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ๆ ต่อไป สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือการปรับmindset คำนึงถึงยุทธศาสตร์และการปฏิรูป 4.0 และยังย้ำถึงหลักการในการปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปสู่หลักการปกครองที่ดี คือ “PERFECT” ได้แก่ Participation, Efficiency, Responsiveness, Faster, Easier, Cheaper และ Transparency นอกจากนี้ ยังกล่าวขอบคุณสำนักงาน ก.พ. ที่จัดหลักสูตรนี้ขึ้น และขอให้พร้อมในการปรับเปลี่ยนต่อไป หลัดสูตรนี้ นอกจากให้ความรู้แล้วยังเป็นการทำให้มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานพร้อมทั้งอวยพรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมนบส. อีกด้วย

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ