ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” (29 พ.ย.60)

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุม สุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี 
โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ข้าราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

จากนั้น ได้มีการบรรยาย เรื่อง การทำงานแนวใหม่ในยุคดิจิทัล  โดย นายรัฐศาสตร์ กรสูตร   รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในประเด็น Digital Landscape ในบริบทภาครัฐ รูปแบบการทำงาน  Challenges & Opportunities สำหรับภาครัฐ กับรูปแบบการทำงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป

จากนั้นได้มีการเสวนาในหัวข้อ Digital Transformation : แนวโน้มและโอกาสภาครัฐในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โดย ดร. รอม หิรัญพฤกษ์  ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์   และ นางเมธินี เทพมณี    เลขาธิการ ก.พ.     
โดยมี  นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้ดำเนินรายการ

จากนั้น ได้มีการชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดย ผู้แทนจาก สำนักงาน ก.พ.และสำนักงาน ก.พ.ร.

สำหรับในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมห้องย่อย การนำเสนอตัวอย่างหลักสูตรและเครื่องมือการประเมิน
ณ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี
 

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ