ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สููง รุ่นที่ 1 - 13

กำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และโรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

น.ส. ฐิติกา บุญเจริญ โทร. 02-547-1704 หรือ นายพรสิริ วงศ์อนันต์ โทร. 02-547-1717

หมายเหตุ     กรุณาแต่งชุดลำลองที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon hipps_camp_13.pdf247.48 KB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ