ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จัดทำโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ที่น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จัดโดย ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ที่อาคารมหาจักรีสิรินธร โดยได้รับความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ