ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร.ออสเตรเลีย เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับและติดตามความก้าวหน้าด้านการทำงานกับ University of Technology Sydney (UTS)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ Hyatt Hotel Canberra อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สนร.ออสเตรเลีย (นางสาวภมรพรรณ วงศ์เงิน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร. เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับและติดตามความก้าวหน้าด้านการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติของ University of Technology Sydney (UTS) และผู้ดูแลด้านการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Leo Mian Liu, Vice President, Global Partnerships Director, UTS International เป็นผู้กล่าวเปิดงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการกระชับความร่วมมือและติดตามการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการติดตามการศึกษาของนักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนทุนรัฐบาลของไทยได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง การกระชับความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องจะสนับสนุนให้การติดตามดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ