ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน (ม.เทคโนโลยีราชมงคล) ณ เมือง Brest

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน (ม.เทคโนโลยีราชมงคล) โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษา ณ เมือง Brest ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤศจิกายน 2560

คณะฯ ได้เยี่ยมชมภาควิชา Génie Biologique สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Brest โดย น.ส.พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับ Mr. Franck Le Bolc’h ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เมือง Brest (Institut Universitaire de Technologie de Brest) Mr. Gaétan LE FLOCH หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวภาพ (Génie Biologique) Mr. Jérome Le pioufle อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนต่างชาติ และนาง Flora PENSEC อาจารย์ประจำคณะฯ ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนของภาควิชา พร้อมกับได้นำคณะฯ เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องฝึกปฏิบัติของสถาบันฯ

 

จากนั้น คณะฯ ได้พบและพูดคุยกับ น.ส. ณัฐธิดา เจือวงษ์ นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (Génie Biologique) และได้เยี่ยมชมหอพักของนักเรียน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตึกเรียน พบว่า นร. สามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างดี
 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / ธันวาคม 2560

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ