ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. มีกำหนดจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561  ณ ห้องประชุมจินดา ​ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Chief Human Resource Officer : CHRO) และผู้ดูแลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วนราชการ จำนวนรวม 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ และลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/HiPPS ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon hipps_14.pdf6.61 MB
Microsoft Office document icon attachment_1.doc73.5 KB
Microsoft Office document icon attachment_2.doc130 KB
PDF icon attachment_3.pdf143.86 KB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ