ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 87 - 88

*หมายเหตุ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมช่วงที่ 1 การปฐมนิเทศ (กิจกรรมการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การประเมินบุคลิกภาพเพื่อการพัฒนา (MBTI) การพัฒนากระบวนการคิดของนักบริหาร การวางแผนการจัดทำรายงานการศึกษากลุ่ม การฝึกปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาภาวะผู้นำและเครือข่ายผู้บริหาร) ครบ 100% มิฉะนั้น จะไม่สามารถให้เข้ารับการอบรมในช่วงต่อไปได้


ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง "รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 รุ่น ทำแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)

ออนไลน์ได้ที่ survey.ocsc.go.th/csedp

  • รุ่นที่ 87 ให้ทำแบบประเมินระหว่างวันที่ 18 - 29 ธันวาคม 2560
  • รุ่นที่ 88 ให้ทำแบบประเมินระหว่างวันที่ 2 - 12 เมษายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(Update Date: 19/12/2017)


 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร นบส. 1 New   

 

            - หนังสือเชิญส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - หนังสือเชิญรัฐวิสาหกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - โครงการหลักสูตร นบส. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

            - ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - แนวทางการคัดเลือกข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - แนวทางการตรวจคุณสมบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร

            - แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้สมัครจากส่วนราชการ (Word ดาวน์โหลดเอกสาร) (PDF ดาวน์โหลดเอกสาร) 

            - แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้สมัครจากรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น (Word ดาวน์โหลดเอกสาร) (PDF ดาวน์โหลดเอกสาร)

            - กำหนดการภาพรวม ดาวน์โหลดเอกสาร

            - เอกสารการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (เฉพาะรัฐวิสาหกิจ) (PDF ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ