ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำหรับผู้ที่ลืม Username และ Password การสอบ ICDL และ IC3 (เพื่อดูคะแนนการสอบในรอบปี 2560)

สำหรับผู้ที่ลืม Username และ Password ขอทราบได้ที่นี่


สำหรับท่านที่ต้องการทราบ User name ในการเข้าใช้งานระบบ ICDL

สำหรับท่านที่ต้องการทราบ User name ในการเข้าใช้งานระบบ IC3

และช่องทางการตรวจคะแนน ICDL ที่ผ่านมาแล้วได้อีก 1 ช่องทาง


http://score.ocsc.go.th
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ