ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สวัสดีปีใหม่ 4.0 ด้วยเทคโนโลยี AR

สำนักงาน ก.พ. ได้นำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือนจริง สำหรับนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ในรูปแบบ 3 มิติ
ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลมีความสะดวกในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือมากยิ่งขึ้น เพียงคลิกเดียวจะนำท่านเข้าสู่ Digital Content ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

  • OCSC Wiki (โปรแกรมต้นแบบและช่องทางออนไลน์ในการรวบรวมคลังความรู้และฐานข้อมูลกฎหมายสำหรับข้าราชการพลเรือน)
  • Infographic (คลัง Infographic ของสำนักงาน ก.พ.)
  • E-learning & E-book (หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ & คลังหนังสือออนไลน์ต่าง ๆ สำหรับข้าราชการและผู้สนใจทั่วไป)
  • OCSC OER (คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ที่รวบรวมองค์ความรู้ของสำนักงาน ก.พ. ที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ สำหรับประชาชนและกลุ่มนักเรียน นักศึกษา)

ดาวน์โหลด

ท่านสามารถดาวน์โหลด Zappar App ได้ทางช่องทางต่อไปนี้

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ