ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14

สำนักงาน ก.พ. จะจัดการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 โดยมีกำหนดช่วงเวลา ดังนี้

         1. ผู้ที่ไม่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics มาก่อน สมัครสอบระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 และเข้ารับการทดสอบระหว่างวันที่ 2 และ 5-8 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 500 ที่นั่ง

โดยสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
          2. ผู้ที่เคยเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics แล้ว แต่มีผลคะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 สมัครสอบระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 และเข้ารับ
การทดสอบระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. จำนวน 300 ที่นั่ง โดยผู้สมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon icdl.pdf6.57 MB
ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ