ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ผู้วางรากฐานการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน

 

มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของพันเอก จินดา ณ สงขลา ในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการบริหาร ให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา การดูงาน ผลิตเอกสาร เผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการวิชาการ รวมตลอดถึงการให้ทุนเพื่อการศึกษา ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด โดยมีการจัดงานวันมูลนิธิฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

พันเอก จินดา ณ สงขลา ปฏิรูปงานและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ก.พ. ในหลายเรื่อง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระบบการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการให้มีการจัดสอบรวมการนำระบบการจำแนกตำแหน่งตามความรับผิดชอบของตำแหน่ง (Position Classification) มาใช้แทน
ระบบการจำแนกตำแหน่งตามชั้นยศ (Rank Classification) ริเริ่มการพัฒนาข้าราชการ และจัดระบบและระเบียบการจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ หรือ ก.พ. 7 โดยเริ่มจากการใช้กระดาษธรรมดาแผ่นโต เป็นกระดาษแข็งขนาดเล็กลง รวมทั้งเตรียมการใช้ระบบไมโครฟิล์ม และคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นรากฐานของการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่การบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน จนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายจวบจนปัจจุบัน

ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ได้จัดให้มีการมอบโล่เกียรติยศ เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น และมอบทุนวิจัยด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งในปี 2561 นี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดงานวันมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และได้มอบโล่เกียรติยศ และทุนฝึกอบรมระยะสั้นในต่างประเทศ ให้แก่ กรมศุลกากร และกรมชลประทาน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

นอกจากนั้นในช่วงบ่าย มีการจัดเสวนาหัวข้อ “แนวโน้มและความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในศตวรรษที่ 21” ซึ่งได้นำเสนอแนวคิดและทิศทางของการบริหารงานบุคคลทั้งในมุมมองของภาครัฐ มุมมองของภาคเอกชน โดยในประเด็นนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้นำมิติความท้าทายในการเข้าสู่ยุค 4.0 มาปรับใช้ในการบริหารงานบุคคลภาครัฐในหลายๆ ด้าน ผ่านการดำเนินการในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โครงการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์สากลสำหรับข้าราชการ การรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ