ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561

สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม และนางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการการจัดงานเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย นางทัศนีย์ ไวปัญญา ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางอรชุดา บูรณปรีชา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงเจ้าภาพในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปีนี้

งานวันข้าราชการพลเรือนในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ โดยในวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ และวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลและมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ณ ทำเนียบรัฐบาล และการจัดนิทรรศการ “ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” และกิจกรรมบริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ