ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การตรวจเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส - มกราคม 2561

ในระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2561 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ เมืองซูริค และ บาเซิล สมาพันธรัฐสวิส

ที่เมือง Zurich ได้พบกับ น.ส. รัชรา กาละวงศ์ (พสวท.) กำลังศึกษาในสาขาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยซูริค  นายชาลุภัศ จินดาคุณ  (ก.วิทย์) และ นายณรงค์ฤทธิ์ ฤทธิ์จอหอ (พสวท.) ศึกษาในสาขาเคมีและฟิสิกส์ตามลำดับ ณ สถาบัน ETHZ ซึ่งสถาบันแห่งนี้เคยเป็นที่ศึกษาและที่ทำงานของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และห้องสมุดยังคงเก็บรักษาสมุดคะแนนของอัจฉริยะผู้นี้สมัยเป็นนักศึกษาไว้

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปที่ เมือง Basel ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมยาและเยี่ยมชมห้องทดลองภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบาเซิล โดยมี นายณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี (พสวท.) และน.ส. กัญญ์ชลา กีรติรวี (พนักงานมหาวิทยาลัย) ศึกษาอยู่ในความดูแลของ Prof. Peter Hauser ให้การต้อนรับอย่างดี

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2561

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ