ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การตรวจเยี่ยม นทร. ในสมาพันธรัฐสวิส - มีนาคม 2561

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Geneva และ Lausanne ณ สมาพันธรัฐสวิส และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 4.3)  ศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ เมือง Leysin, Bluche และ Le Bouveret

วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม น.ส. ปฐมน แป้นเหลือ (ทุน ก.พ.) ศึกษา ป.โท สาขากฎหมายระหว่างประเทศและ น.ส. พิชญ์นรี ไกรแก้ว ศึกษา ป. เอก สาขาเคมี (ทุน พสวท.) ที่ศึกษา ณ เมืองเจนีวา จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังเมืองโลซานน์ ได้ประชุมร่วมกับนายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (ก.วิทย์) นายธีรวัฒน์ สงสีจันทร์ และนายณุกร เปลี่ยนปาน (พสวท.) และ พ.ต.ท.หญิง กรอุษา เตชะบวรเกียรติ (ก.พ.) ซึ่งพาเข้าเยี่ยมชมห้องทดลองภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยโลซานน์ และสถาบัน EPFL ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิทยาศาสตร์

 

สถาบันแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดของโรงเรียนนิติวิทยาศาสตร์แห่งแรกของโลกในต้นศตวรรษที่ 20 ก่อตั้งโดยความคิดริเริ่มของผู้ที่เป็นช่างภาพตำรวจสมัยนั้น ซึ่งคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาดังกล่าวที่สถาบันแห่งนี้ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพด้วย  ทั้งนี้ พ.ต.ท. หญิง กรอุษาฯ ได้ทำวิจัยเรื่องการพิสูจน์หมึกในเอกสารซึ่งมีเปิดสอนระดับปริญญาเอกในสาขานี้ที่มหาวิทยาลัยโลซานน์แห่งเดียว เนื่องจาก สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการพิมพ์ธนบัตรทุกสกุล เพราะหมึกที่ใช้พิมพ์ธนบัตรสกุลต่างๆ ผลิตโดยบริษัทสวิส 2 แห่งเท่านั้น

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะฯ ได้เดินทางไปยังเมือง Montreux และเมือง Aigle โดยได้มีการประชุม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนที่ศึกษา ณ สถาบัน  Les Roches และสถาบัน César Ritz ทั้งหมดจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายกิจศดา พรสกุลชาติ นายภัทรพล สุดชารี และ น.ส. พิศมัย สีสรร นทร. ได้รายงานเกี่ยวกับการเรียน และสภาพความเป็นอยู่ให้คณะฯ ทราบ รวมทั้งยังได้พูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานหลังจากที่ นทร. จะจบการศึกษาในไม่ช้านี้

นอกจากนั้น คณะฯ ได้พบและสนทนากับ Ms. Tanja Florenthal ผู้บริหารสถาบัน César Ritz และ Mr. Alain Muller, Culinary Arts Academy Program Manager เกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการสาธิตการทำอาหารประเภทต่างๆ ของสถาบันอีกด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2561

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ