ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561

ขั้นตอนในการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561

ขณะนี้ที่นั่งสอบเต็มหมดทุกศูนย์สอบแล้ว

 

1. กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

  • วันที่ 9 - 29 มีนาคม 2561 

2. ชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ (ทางธนาคาร, ATM, ...)

  • วันที่ 9 - 30 มีนาคม 2561

3. ชำระเงินแล้ว ทำการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

4. อัปโหลดรูปถ่าย และตรวจสอบสถานะหลังจากอัปโหลดรูปถ่ายไปแล้ว 3 วัน

  • 1 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2561 (วันที่เปิดให้ upload รูปถ่ายขึ้นกับศูนย์สอบที่ท่านได้เลือกไว้)

 

 

5. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

  • ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

6. ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

  • ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ