ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
 2. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
 3. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
 4. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
 5. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (1 เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำและเป็นที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชน โดยทั่วไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>พระวรธรรมคติของพระสังฆราช

>>สารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา


>>ระบบลงทะเบียนกลาง (Registration Center)<< ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

การดำเนินงานของคณะคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
จำนวน 4 คณะ  ดังนี้

1.คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ภายใต้กรอบงบประมาณที่ประธานหรือคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนให้ความเห็นชอบ
 • กำหนดขอบเขตหลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการ เป็นคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการ
 • ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด และประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี โดยผลการประกาศฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเพื่อทราบ
 • จัดทำหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมพิธี
 • แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็น
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ในกรณีที่ดำเนินการโดยมิได้เปลี่ยนแปลงในหลักการตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้มีมติไปแล้ว
 • ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนมอบหมาย

  2.คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานฯ โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • จัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ประธานหรือคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนให้ความเห็นชอบ
 • กำหนดรูปแบบรายละเอียดการดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมถึงจัดกิจกรรมถ่ายทอดความเป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็น
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ในกรณีที่ดำเนินการโดยมิได้เปลี่ยนแปลงในหลักการตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้มีมติไปแล้ว
 • ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนมอบหมาย

  3.คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน มีปลัดกระทรวงเจ้าภาพที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 3 กระทรวง ได้แก่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานฯ ร่วม โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือนและจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบงบประมาณที่ประธานหรือคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนให้ความเห็นชอบ
 • กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เสนอคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเพื่อทราบ
 • จัดหาสถานที่ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน เพื่อให้กิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • เสนอแนะต่อคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เพื่อการบริหารจัดการกองทุนวันข้าราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมพิเศษเพื่อจัดหารายได้สมทบเข้ากองทุนวันข้าราชการพลเรือน
 • แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็น
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ในกรณีที่ดำเนินการโดยมิได้เปลี่ยนแปลงในหลักการตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้มีมติไปแล้ว
 • ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนมอบหมาย

  4.คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์ มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานฯ โดยมีกิจกรรมที่รับผิดชอบ ดังนี้

 • ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้กรอบงบประมาณที่ประธานหรือคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนให้ความเห็นชอบ
 • กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์เสนอคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเพื่อทราบ
 • จัดหาสถานที่ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจำเป็น
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ในกรณีที่ดำเนินการโดยมิได้เปลี่ยนแปลงในหลักการตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้มีมติไปแล้ว
 • ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนมอบหมาย

-----------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.
บากบั่น        02 547 2026
วรางคณา    02 547 2025
วิภาวิน         02 547 2023
ภานุภาคย์    02 547 2024
ณัฐปรียา     02 547 2019
พลังจิต        02 547 2020


 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon หนังสือเชิญ_ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 42 ส่วนราชการ528.19 KB
PDF icon หนังสือเชิญ_อธิบดีหรือเทียบเท่า 113 ส่วนราชการ484.99 KB
PDF icon หนังสือเชิญ_ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด478.3 KB
PDF icon หนังสือเชิญ_อธิการบดี 75 ส่วนราชการ395.15 KB
PDF icon กำหนดการ งานวันข้าราชการพลเรือน 2561113.95 KB
PDF icon รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560765.73 KB
PDF icon คำอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน (สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น)749.03 KB
PDF icon แบบขอแก้ไขรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 256012.1 KB
Image icon แผนที่เดินทาง_เข้างานวันข้าราชการพลเรือน 2561 (ทำเนียบรัฐบาล_2 เม.ย. 61)174.44 KB
PDF icon หนังสือกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับ "การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน" 1.03 MB

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ