ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’

 

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. และนางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี ที่ปรึกษาระบบราชการ เข้าร่วมงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ พร้อมด้วยข้าราชการจากชมรมดนตรีไทย สำนักงาน ก.พ. ร่วมขับร้องและบรรเลงดนตรีไทย ในงาน ‘อุ่นไอรัก คลายความหนาว’ ที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้นเพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน

ชมรมดนตรีไทย สำนักงาน ก.พ. เป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้าราชการโดยใช้เวลาว่างหลังจากปฏิบัติหน้าที่ราชการมาฝึกซ้อมร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสวัสดิการ สำนักงาน ก.พ. และการแสดงในงานอุ่นไอรักฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียตริจากอาจารย์ชาติชาย ศรีสมุทร เป็นผู้อำนวยการวงและฝึกซ้อม และมีแขกรับเชิญพิเศษ คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงษ์ จตุรธำรง ซึ่งทั้งสองท่านมาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมขับร้องบทเพลงด้วย โดยการแสดงของชมรมดนตรีไทย สำนักงาน ก.พ. ในครั้งนี้ได้บรรเลงเพลง ดังนี้

1. ขับไม้บัณเฑาะว์
2. ลาวสมเด็จ
3. ต้นวรเชษฐ์
4. กินอะไรถึงสวย
5. กินข้าวกับน้ำพริก
6. ลาวคำหอม
7. ลาวดวงเดือน
8. ลาวเสี่ยงเทียน
9. แขกบรเทศ

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ