ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมประจำปี 2561 นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3-4) ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้จัดการประชุมประจำปี 2561 แก่ นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1  อำเภอ  1 ทุน รุ่นที่ 3 และ 4  ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

 

ภาพ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และวิทยากร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่กำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ได้มีโอกาสเรียนรู้และรับทราบประสบการณ์การทำงานทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยทุนสังกัดหน่วยราชการและทุนส่วนตัวจากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่  ในการประชุมดังกล่าวมี นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 16 ราย  เป็น นทร. รุ่น 3 จำนวน 7 ราย  และ  นทร. รุ่น 4 จำนวน 9 ราย   โดยในเดือนมิถุนายน 2561  จะมีนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาจำนวน 10 ราย

 

ภาพ : รองผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การยูเนสโก

ภาคเช้า  นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา  ฝ่ายการศึกษา  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้  จากนั้น นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนทุน ซึ่งมีสาระสรุปดังนี้

 1. การตระหนักถึงโอกาสที่นักเรียนได้รับ โดยให้นักเรียนพยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้ไปพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ทำความรู้จักเพื่อนต่างชาติและเรียนรู้วัฒนธรรม เพื่อนำส่วนดีที่พบไปปรับใช้ที่ประเทศไทยต่อไป และเมื่อกลับไปปฏิบัติงานที่ประเทศไทย นักเรียนต้องเรียนรู้ และปรับตัวที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. Thailand 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว โดยประเทศไทยจำเป็นต้องใช้นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่ง นทร. ที่สำเร็จการศึกษา และกลับไปปฏิบัติงานในประเทศไทย จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

ต่อมารองผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การยูเนสโก ในฐานะเป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และความคาดหวังของทุนการศึกษาตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ต้องการให้นักเรียนกลับไปพัฒนาประเทศ หลังสำเร็จการศึกษา  ซึ่งการได้รับทุนถือเป็นโอกาสที่ดี ดังนั้นต้องตั้งใจเรียนให้สมกับที่ได้รับโอกาส  นอกจากนั้น นักเรียนควรมีเป้าหมายในชีวิต และทำเป้าหมายดังกล่าวให้เป็นจริง   เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้ว   ขอให้เดินทางไปรายงานตัวที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ

 

 

 

 

ภาพ : บรรยากาศการประชุม ในภาคบ่าย

ภาคบ่าย มีการเสวนาเรื่องประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีอดีต นทร. ก.พ. และ อดีต นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ร่วมเสวนา ดังนี้

1. น.ส. อนัญ ยศสุนทร นทร. ทุน ก.พ. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมาย จากมหาวิทยาลัย Université Paris I – Panthéon Sorbonne ปัจจุบันทำงานเป็นนักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ ฝ่ายกฎหมายกองคลัง กองกฎหมายการเงินการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2.นายนพดล แก้วคำ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาด้านการออกแบบ และการจัดการทางคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย Blaise Pascal Clermont-Ferrand II ปัจจุบันทำงานที่สำนักงานรัฐบาลอิเลคโทรนิกส์

3.นายวสันต์ เถาโคตสี นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2  สำเร็จศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัย Du Maine ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Raw Material Industrialization Engineer ที่บริษัท Michelin Thailandขณะนี้อยู่ระหว่างลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาเคมี มหาวิทยาลัย Du Maine ด้วยทุน Franco-Thai จากรัฐบาลฝรั่งเศส

4.นายนิวัฒน์ หล้าพูน นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 สำเร็จการศึกษาการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย Franche-Comté และศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาภาษาเกาหลี สถาบัน Inalco และ ระดับปริญญาโท สาขาการศึกษา E-learning มหาวิทยาลัยปารีส III – Sorbonne Nouvelle ด้วยทุนส่วนตัว ปัจจุบันทำงานฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส โดยมีโครงการจะกลับไปทำงานในประเทศไทย ที่ Alliance Française กรุงเทพฯ ในเร็วๆ นี้

5.นายรุ่งโรจน์ เจริญไทย นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการเศรษฐศาสตร์และสังคม ณ มหาวิทยาลัย Saint Etienne ปัจจุบัน ตำแหน่ง Industrialisateur central บริษัท Michelin France  ซึ่งจะประจำการเป็นเวลา 2 ปี ในประเทศฝรั่งเศส ณ ศูนย์ Michelin – Clermont Ferrand

หลังจากนั้น มีการชมวิดีทัศน์จากงาน Open Hearts Open Homes จาก นายปิยะพงศ์  ขอนโพธิ์  ผู้แทน นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน ซึ่งเข้าร่วมงาน ณ สำนักงาน ก.พ. วันที่ 4 เมษายน 2561 และชมวิดีทัศน์จาก ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์  เรื่องทุนการศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคม 2561

ต่อมา อทศ. ณ กรุงปารีส และเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

 

 

หลังจากนั้นในภาคค่ำ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และภริยา ได้กรุณาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต  โดยในช่วงท้าย ผู้แทน นทร. ได้กล่าวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2561

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ