ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

เนื่องในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนและคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561 โดยในวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท ความตอนหนึ่งว่า “ขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการดีเด่นทุกคน ข้าราชการเป็นกลไกสำคัญในฐานะผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน นำนโยบายและภารกิจของหน่วยงานให้เกิดผล ข้าราชการทุกคนต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความทุ่มเท เสียสละ มีธรรมาภิบาล โดยยึดประชาขนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน ยึดผลประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ”

จากนั้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 616 ราย

นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ "ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ" และกิจกรรมการให้บริการประชาชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐร่วมให้บริการประชาชน จำนวน 18 หน่วยงาน อาทิ ทำบัตรประชาชน ต่ออายุใบขับขี่ ทำหนังสือเดินทาง ทดลองสอบภาค ก. เพื่อเข้ารับราชการ บริการแพทย์เคลื่อนที่ บริการสินค้าธงฟ้า ฯลฯ

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ