ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) ส่งมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด”

ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) โดย นพ.รังสฤษฎ์ กาจณวนิชย์ (รุ่นปี 2527) “หมอหม่อง” และ อานิก อัมระนันทน์ (รุ่นปี 2517 ประธานชมรมฯ) ส่งมอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ธรรมโดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ จำนวน 400 เล่มให้กับ “โรงพยาบาลสวนดอก” หรือโรงพยาบาลมหาราชฯ เชียงใหม่ โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ ไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุดมีข้อธรรมที่ช่วยในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้ไม่ว่าสถานการณ์อย่างใด จึงเป็นประโยชน์สำหรับคนทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยและญาติมิตรที่ดูแลที่จะมีเครื่องมือช่วย ผ่อนคลายความทุกข์ที่ต้องเผชิญ ทั้งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีจิตใจเข้มแข็งช่วยให้ร่างกายต่อสู้โรคภัยได้ดีขึ้น

และเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน King) นำเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุที่แสดงในวันปฏิบัติธรรมที่ชมรมฯ จัดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือในแบบที่อ่านง่าย จับประเด็นได้เร็ว และนำหนังสือจำนวน 1000 เล่ม มอบให้กับ พญ.อุบลวรรณ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมบรรณาการแก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ ตัวแทนชมรมฯ

ภาพจากซ้ายได้แก่ ตริญณ์ อินทรโอภาส (รุ่นปี 2530) ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย (รุ่นปั 2543) อานิก อัมระนันทน์ (รุ่นปี 2517 ประธานชมรมฯ) พญ.อุบลวรรณ จุฬาภรณ์ นำชัยศิริ (รุ่นปี  2519) วารพรรณ นิมบุญจาช (รุ่นปี 2509 ) ปกรณ์ วิชยานนท์ (รุ่นปี  2515)

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ