ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องไปรษณีย์ภิรมย์ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องไปรษณีย์ภิรมย์ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม จากนั้น นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าระดับกระทรวงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรก

ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ภารกิจสำคัญ และประเด็นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีและคณะหัวหน้าส่วนราชการในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) กำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Manpower) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีทางดิจิทัลต่าง ๆ (Digital Application and Technology Development) และรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และประเด็นสุดท้ายที่สำคัญ คือ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุม ดังนี้

• ให้ส่วนราชการปรับปรุงการให้บริการประชาชน โดยใช้เลขประจำตัว 13 หลัก ทดแทนการใช้สำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการ และให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับส่วนราชการที่ทำหน้าที่ให้บริการประชาชน
• ให้สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการประชารัฐ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่ข้าราชการในพื้นที่ และข้าราชการท้องถิ่น
• ให้กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องการร่างกฎหมาย/แนวทางการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
• ให้สำนักงาน ก.พ. พัฒนาและจัดดำเนินการหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป. 3) เพื่อเสริมสร้างการดำเนินการไปสู่ระดับท้องถิ่นเชิงบูรณาการ

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปปฏิบัติ ดังนี้
• ให้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
• ให้เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อการหารือ รับฟังปัญหา ความทุกข์ร้อนของประชาชนที่อาจยังไม่ได้รับการแก้ไขในช่วงเวลาที่ผ่านมา
• ให้เร่งรัดและผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการเพื่อให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ใกล้แล้วเสร็จ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ หากเป็นแผนงาน/โครงการขนาดใหญ่ ก็ให้กำหนดแบ่งแผนการดำเนินการและเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงให้ชัดเจน
• ให้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงาน/ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
• ให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมถึง กวดขันไม่ให้มีการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง
• ให้บริหารราชการ ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ โดยยึดตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท และประเด็นการปฏิรูปประเทศ
• ให้กำหนดแผนงาน/โครงการที่ครอบคลุม เชื่อมโยงทุกจังหวัด ทุกภาค จำนวน 6 ภาค

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ