ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ

        โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ  (Strategist Development Program)

        สำนักงาน ก.พ. ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นตามแนวทางทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Retention) ผ่านกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Study/Work Team) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพได้มีการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะและองค์ความรู้ที่หลากหลาย

         โดยในระยะแรก สำนักงาน ก.พ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดตั้งใหม่ โดยเป็นองค์กรหลักที่กำกับดูแล ขับเคลื่อนและบริหารจัดการนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว จึงต้องการกำลังคนคุณภาพเข้าร่วมโครงการเพื่อดำเนินการในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้  (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ : https://www.youtube.com/watch?v=t0U1BvYpc48)

        1. คลังข้อมูล (จำนวน 6 คน) : เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรน้ำและข้อมูล ที่จะสามารถบูรณาการเพื่อสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ในระดับประเทศได้ ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องของ Big Data

        2. ยุทธศาสตร์น้ำ (จำนวน 3 คน ) : แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับน้ำทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคม

        3. กฎหมาย (จำนวน 5 คน) : ศึกษาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. .... และศึกษากรอบแนวคิดและร่างอนุบัญญัติภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ซึ่งหลังได้รับคัดเลือกแล้ว จะต้องผ่านความเห็นชอบจากส่วนราชการต้นสังกัดก่อนเข้าปฏิบัติงาน ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

       ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นเวลาประมาณ 1 ปี (เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

       ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อาทิ ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเฉพาะด้าน โอกาส Top-Up 1% และรางวัลตอบแทนเป็นทีมงาน (**อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบ)

สนใจสมัครร่วมโครงการ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-fsQlOMuqe9EkWlSu5WSlHrE9_0zRkdVl8x78AbNlXQC4mQ/viewform  รับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

ประกาศรายชื่อทาง www.ocsc.go.th/HiPPS และ facebook fanpage : HiPPS OCSC รวมถึงช่องทางอื่น ๆ 

กำหนดการวันประชุมชี้แจงและคัดเลือกวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2547-1728 , 0-2547-1731

        

 

ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ