ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี


สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กระทรวงมหาดไทย และ จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ. สุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผวจ. สุราษฎร์ธานี (นายวิชวุทย์ จินโต) ประกาศวาระเพื่อ “จังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด” และมอบประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานและพื้นที่อาสาสมัครใสสะอาด จากนั้นกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (นายวิชัย ศรีขวัญ) กล่าวเปิดโครงการและและบรรยายพิเศษเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” และเรื่อง “เสริมสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด” ก่อนจะมีการอภิปรายเป็นคณะ เรื่อง “จริยธรรมนำไทย สร้างรัฐโปร่งใส ป้องภัยทุจริต” โดยมีผู้ร่วมอภิปรายจากสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส รวมทั้งแนวทางการสนับสนุน และประสานความร่วมมือให้จังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด

จากนั้นเป็นการระดมความคิดเห็นและการนำเสนอ เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด” โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า ๒๕๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานป้องกันและปราบปราม รวมถึงตัวแทนประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนดีของพื้นที่ ก่อนจะมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ผวจ.สุราษฎร์ธานี นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ.) ฯลฯ โดยภายหลังพิธีมอบเกียรติบัตร ผวจ. สุราษฎร์ธานีได้กล่าวข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ สู่การขับเคลื่อน จ. สุราษฎร์ธานีใสสะอาด และประเทศไทยใสสะอาด ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ