ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ไขข้อสงสัย กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี

 

       ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
               (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

         

 

 

ข่าวความคืบหน้าล่าสุด ณ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562  Update

                             ************************************************************************************************************

 

 

Insight ครม. สัมภาษณ์ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. ขยายอายุเกษียณราชการ 63 ปี

สัมภาษณ์โทรศัพท์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางเมธินี เทพมณี  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

     

 

 

 

 

ความคืบหน้าล่าสุด (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ