ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (25 ก.ค. 61)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีหลักการและเหตุผล

           คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทาง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

           แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ระบุว่าในการสร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนา ๕ มิติการเรียนรู้ ๗ กลุ่มทักษะ และต่อมา ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบกับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ รวมทั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและกรณีตัวอย่าง การดำเนินการของหน่วยงาน ในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างองค์กรดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม รวมทั้งสิ้นประมาณ 600 คนประกอบด้วย

……………

  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง กรม (CIO) หรือผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

 

รายละเอียดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

 

ประเภทข่าว: 
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ