ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) มอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด” ให้โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตัวแทนชมรมทุนคิงส์ (ทุนเล่าเรียนหลวง) ได้เข้ามอบหนังสือ “ชีวิตที่ดีที่สุด*” จำนวน 6,000 เล่ม  ให้โรงเรียนมัธยม ทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีรองเลขาฯ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงได้ปวารณาตัวเป็นอาสาสมัครช่วยงานพัฒนาการศึกษาของ สพฐ. อีกด้วย

ชมรมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตที่ดีที่สุด" จากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ ในงานปฏิบัติธรรมที่ชมรมฯ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 “ชีวิตที่ดีที่สุด” เป็นหนังสือธรรมที่อ่านง่าย อักขระใหญ่พร้อมจับประเด็นที่ขอบหน้า อ่าน e-book ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/blog/2017/11/หนังสือ-ชีวิตที่http://www.ocsc.go.th/blog/2017/11/หนังสือ-ชีวิตที่ดีที่สุด-จัดทำโดย-ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงดีที่สุด-จัดทำโดย-ชมรมนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง

ตัวแทนชมรมฯ วันนี้ ได้แก่

1. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ (2509) อดีตรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. อานิก อัมระนันทน์ (2517) ประธานชมรม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พรรคประชาธิปัตย์) อดีตผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงิน กลุ่มเชลล์ในประเทศไทย

3. เอธ แย้มประทุม (2529) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

4. ดอน นาครทรรพ (2531) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย

5. อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ (2534) ผู้บริหารทีมเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

6. ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ (2534) อดีตหัวหน้าภาควิชาโทรคมนาคม สถาบัน AIT ปัจจุบัน สอนวิชาโทรคมนาคมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

7. วิเชษฐ์ โพธิวิสุทธิ์วาที (2539) หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะชีวิตนักเรียน โรงเรียนปัญญาประทีป

ในภาพพิธีมอบจากซ้าย: รองเลขาฯ สุกัญญา ภูมิพัฒ ดอน เอธ รองเลขาฯ อุษณีย์ อานิก กัลยา อนันตโชค วิเชษฐ์

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ