ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ เลขาธิการ ก.พ. นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2561 เข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. และคณะ นำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 

รายชื่อนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ คน
๑. นายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ
๒. นายกันตพงศ์ โคตรชุม
๓ นายธีรเมธ กันต์พิทยา
๔. นายภูริ ยิ่งยอด
๕. นายญาณพงศ์ ชัยสิทธิการค้า

หน่วยแผนการเรียนภาษา จำนวน ๒ คน
๖. นางสาววีรินทร์ บุษบรรณ
๗. นางสาวณัฏฐ์นรี วชิรพิเชฐ

หน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ จำนวน ๒ คน
๘. นายสุวิจักขณ์ มงคลากร
๙.นายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ

 

 

 

 

 

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ