ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพบปะหารือเรื่องภารกิจความร่วมมือทางการศึกษา กับที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา สอท. ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ Guillaume DA อาจารย์จากคณะ  Biological Engineering  ซึ่งจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ณ ที่ทำการ สนร. ฝรั่งเศส เวลา 10.30 น.

ในโอกาสพบปะดังกล่าว ผศ. Guillaume DA ได้หารือกับ อทศ. ณ กรุงปารีส (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย) และ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทยและฝรั่งเศสในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนและเผยแพร่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาต่างๆ ในระบบการศึกษาฝรั่งเศส  ซึ่งมีนักศึกษาไทยให้ความสนใจมาศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันทางฝรั่งเศสได้ปรับระบบการศึกษาให้เปิดกว้างเป็นสากลมากขึ้น อาทิ การเขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภาษาอังกฤษ / หลักสูตร double diplôme หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโท ตลอดจนความหลากหลายในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเพิ่มโอกาสในการสำเร็จการศึกษาทั้งในการทำงานและการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้หารือในเรื่องอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในภารกิจของ สนร. อาทิ ระบบการให้คะแนนในมหาวิทยาลัย / การให้วีซ่าแก่นักศึกษาไทย / สถิติจำนวนนักศึกษาไทยที่มาศึกษา / โอกาสและเงื่อนไขในการฝึกงานตามข้อบังคับของหลักสูตร รวมทั้งการมอบทุนการศึกษา Franco-Thai ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2561

ประเภทข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ