ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่มา
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงาน ก.พ. ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเสนอแนวทางการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ในที่ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ผนวกพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ 

กลุ่มเป้าหมาย
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ พร้อมทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี และพลตำรวจตรีขึ้นไป ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจและมหาวิทยาลัยระดับหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงาน 

กำหนดการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี (ระบบลงทะเบียนกลางสำนักงาน ก.พ. event.ocsc.go.th)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมที่ ๑ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ท้องสนามหลวง

กิจกรรมที่ ๒ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน

กิจกรรมที่ ๓ ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูล
ผอ.ภาณุภาคย์        02-547-2024
คุณสุประวีณ์           02-547-2014
คุณณัฐจริยา           02-547-2022
คุณพุทธพร            02-547-2029
คุณพลังจิต             02-547-2020
คุณบากบั่น             02-547-2026
คุณวรางคณา          02-547-2025
คุณจิณพงษ์           02-547-2019
คุณรณิดา               02-547-2016

 

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
PDF icon โครงการ57.42 KB
PDF icon ผังพิธี ณ ท้องสนามหลวง170.12 KB
PDF icon หนังสือเชิญหน่วยงานระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า435.29 KB
PDF icon หนังสือเชิญส่วนราชการระดับกรม827.72 KB
PDF icon หนังสือเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด650.46 KB
PDF icon หนังสือเชิญสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี772.25 KB
PDF icon หนังสือเชิญสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี776.62 KB
PDF icon หนังสือเชิญมหาดไทย749.09 KB
PDF icon หนังสือเชิญสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ808.05 KB
PDF icon คำอธิบายขั้นตอนการลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์107.18 KB
PDF icon กำหนดการจัดพิธีฯ ณ ศาลากลางจังหวัด107.25 KB
PDF icon แนวทางการจัดพิธีฯ ณ ที่ตั้ง331.76 KB
PDF icon คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล/คำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ173.98 KB
PDF icon สถานที่จอดรถ จุดรับ-ส่ง และเส้นทางรถ Shuttle Bus 1.52 MB
PDF icon การถ่ายทอดสด99.97 KB
PDF icon เอกสารชี้แจงหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธี3.39 MB
PDF icon กำหนดการ (ใหม่)168.36 KB

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ