ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง

 
 
ที่มา 
       ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 และรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการประเมินสำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ และการจัดทำคู่มือประกอบการประเมินข้าราชการเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
 
 
New!!!  การประเมินรอบที่ 1/2562 
     
สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562) ขอให้ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงผู้รับการประเมินจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ชุด และนำส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อรวบรวมและนำเสนอผู้ประเมินต่อไป
 
เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ