ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานกำลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ"

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ หัวข้อ "หนึ่งองศาขยับปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานกำลังคนคุณภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ"

ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

กำหนดการ
08.00 – 08.45 น.        ลงทะเบียน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
08.50 น.                     ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ พร้อมกันที่ตึกสันติไมตรีหลังนอก
09.00 – 09.20 น.        นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เดินชมการนำเสนอนิทรรศการ
                                   หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : ผสานพลังคนคุณภาพ
                                   เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ”
                                   โดย ผู้รับทุนรัฐบาล จากส่วนราชการต่าง ๆ
09.20 – 09.25 น.         กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการประจำปีกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
                                   โดย เลขาธิการ ก.พ.
09.25 – 09.30 น.         รับชมวีดิทัศน์ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : แนวทางการรักษากลุ่มกำลังคนคุณภาพ
                                    (Talent Retention) ผ่านกลไกการปฏิบัติงาน
                                   ในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/Study Team)”
09.30 – 09.45 น.         การนำเสนอข้อเสนอเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ
                                   โดย ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๓
09.45 – 10.00 น.         พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ.
                                   และหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสนับสนุนกลไกการปฏิบัติงานในโครงการ
                                   เชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญระดับประเทศ (Policy Work/ Study Team)
10.00 – 11.15 น.         ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย : กำลังคนคุณภาพกับการปฏิรูปประเทศ
                                   เชิงบูรณาการ”
                                   โดย นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
11.15 – 12.00 น.         การเสวนา หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารกำลังคนคุณภาพและการพัฒนาผู้นำ”
                                   โดย  ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 
                                    ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                    บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

  Click เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2547 1684 , 0 2547 1704 , 0 2547 1731 , 0 2547 1722

เอกสารประกอบข่าว: 
AttachmentSize
Image icon infofraphic_seminar.png677.15 KB
PDF icon schedule_qr_code.pdf469.48 KB
ภาพในเนื้อหาข่าว: 

Share this post


URL แบบสั้นสำหรับ Share

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ