ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian)

 

ทุนการศึกษา Endeavour Leadership Program (ELP)

 โดยเป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

   ซึ่่งทุน (ELP) มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

  • ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) สำหรับศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Research) สำหรับการวิจัยระยะสั้น ระหว่างกำลังศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกอยู่
    หรือทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก
  • ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Vocational Education and Ttaining) สำหรับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
  • ทุนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive)

  *************  เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นี้  ***********************

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.internationaleducation.gov.au/endeavour 

หรือที่ ไฟล์เอกสารด้านล่างนี้ 

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ